Tříkrálová sbírka

Logo Tříkrálové sbírky

Oblastní charita Rumburk se každoročně zapojuje do veřejné sbírky, kterou pořádá Charita ČR (dříve Sdružení Česká katolická charita). Obecným účelem této sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Sbírka samotná má své webové stránky www.trikralovasbirka.cz  a také facebook Tříkrálová sbírka

Kde v Rumburku sbírka pomáhá?

Oblastní charita Rumburk z výnosu jednotlivých sbírek, tedy i z výnosu Tříkrálové sbírky, financuje sociální služby, které provozuje. Ač to tak nevypadá, jsou výnosy ze sbírek pro organizaci existenčně důležité, neboť jsou potřebným spolupodílem k získaným státním dotacím.Děkujeme, že přispíváte, i když si uvědomujeme, že sbírek se v průběhu roku realizuje mnoho. Uvědomme si však, že pomáhají tam, kde je to zapotřebí.

V rámci Tříkrálové sbírky v roce 2008 bylo v Rumburku, v Křečanech, v Jiříkově a ve Filipově vybráno 20.081,50 Kč. Tato finanční částka po odečtení nákladů na režii pokryla v roce 2008 část provozních  nákladů Občanské poradny Rumburk.

V roce 2009 byl poprvé uspořádán na podporu Tříkrálové sbírky koncert v kostele Sv. Bartoloměje. Svým zlatem v hrdle do sbírky takto přispěly dětské pěvecké sbory „Zvoneček“, „Tyršovské zvony“ a „Šenováček“. Tříkrálová sbírka v tomto roce rumburské charitě pomohla částkou 16.812,- Kč.

V roce 2010 se koncert začíná stávat tradicí. Opět se konal v kostele Sv. Bartoloměje a společně s koledníky z Jiříkova, Filipova, Rumburku, Křečan a nově i ze Šluknova pomohl k celkovému výtěžku sbírky 21.706,- Kč. V tomto roce byl výtěžek použit na rozšíření služeb Občanské poradny Rumburk do Šluknova, kde bylo zřízeno kontaktní místo poradny. Sbírka v roce 2010 oslavila deset let, kdy lidé celé republiky, kterým není lhostejný osud druhých, pomáhají svými dary prostřednictvím Tří králů. Každá koruna Vámi darovaná je každoročně investována do dobré a potřebné věci a na účely, které pomáhají. Vážíme si Vaší podpory a štědrosti, jíž nám dáváte najevo svou přízeň. Díky štědrým darům jsme byli schopni, jako každý rok, nejen udržet, ale i zkvalitňovat služby poskytované Občanskou poradnou Rumburk. Celých 65% z výtěžku je využito na podporu Občanské poradny Rumburk, zbylá část putuje  na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Zajímají Vás výsledky z posledního ročníku této sbírky v litoměřické diecézi? Naleznete je zde.

Tříkrálová sbírka v Rumbuku a okolí ve fotografiích zde.

 Jak sbírka probíhá?

  • Chcete se také zapojit do koledování? Obraťte se na našeho koordinátora sbírky - paní Bc. Pavlu Brodinovou, DiS.

Sbírka probíhá podle přesných pravidel. Na úvod žehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi.

Koledování probíhá podle místních podmínek v průběhu prvních dvou týdnů měsíce ledna.

Koledníky Charity lze rozpoznat podle průkazky (pověření) vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.

Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.

Pokud vám koledníci, kteří vás požádají o dar do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Česká republika, na požádání nepředloží svůj průkaz koledníka nebo odmítnou ukázat úřední pečeť sbírkové kasičky, jde patrně o koledníky, kteří se pouze vydávají za zástupce Charity a může se jedat o podvod!

Charita si nečiní výhradní právo na tento lidový zvyk. Koledovat může opravdu kdokoli. Nemůžeme ale nést odpovědnost za dary, které veřejnost svěří koledníkům, kteří nejsou evidovaní jako osoby pověřené vykonávat Tříkrálovou sbírku (tzn. že nedisponují průkazem vystaveným dle výše uvedených pravidel a nevybírají dary do úředně zapečetěné kasičky).

Prosíme, otevřete koledníkům svoje dveře a srdce, podpořte charitní dílo. Děkujeme. 

Potvrzení o daru

Potřebujete-li potvrzení o daru, vyplňte prosím tento formulář. Formulář je umístěn na webových stránkách Tříkrálové sbírky.(potvrzení není možné vydávat na finanční příspěvky vhozené do pokladničky a na dárcovské SMS).  

 

 

Tři králové proti viru
9. dubna 2020 Tříkrálová sbírka

Tři králové proti viru

Přichází čas, kdy budeme kromě epidemie nemoci covid-19 řešit také její důsledky. Přijatá bezpečnostní opatření uvrhla do nepříznivé situace desetitisíce lidí a zdaleka ne všem postačí k jejímu vyřešení schválená státní podpora. Základní životní potřeby těmto lidem pomůže zabezpečit Charita Česká republika. Část prostředků uvolní také z výtěžku Tříkrálové sbírky, konkrétně z tzv. krizového fondu.

Tříkrálová sbírka 2020 byla v obci Staré Křečany  úspěšnější než v roce 2019
17. ledna 2020 Zprávy od nás

Tříkrálová sbírka 2020 byla v obci Staré Křečany úspěšnější než v roce 2019

Dne 5. 1. 2020 chodily v obci Staré Křečany dvě skupinky Tříkrálových koledníků, kteří vykoledovaly celkem 7.163,00 Kč, což je o 3.522,00 Kč více než v roce 2019. Díky vaší pomoci bude náš svět zase o něco lepší.

Tříkrálová sbírka 2020 hlásí: dokoledováno
16. ledna 2020 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2020 hlásí: dokoledováno

Jubilejní Tříkrálová sbírka slibuje bohatý výnos. Děkujeme.

Tříkrálová sbírka slaví 20. narozeniny
6. ledna 2020 Zprávy od nás

Tříkrálová sbírka slaví 20. narozeniny

I když si Tři králové v letošním jubilejním 20. ročníku přáli lepší počasí, ne vždy a všude se to vydařilo. Oblastní charita Rumburk děkuje všem dobrovolníkům zapojeným do Tříkrálové sbírky 2020, za jejich obětavost a vytrvalost, také za srdečné přijetí a štědrost, jakou přispěli dárci do tříkrálových kasiček. Poděkování patří i těm, kteří již netrpělivě Tři krále vyhlíželi, s důvěrou je pohostili ve svých obydlích a navíc je odměnili i malou sladkostí nebo pečeným řízkem. Samozřejmě poděkování patří také těm, co přispěli do kasiček.

Vyhlašujeme Tříkrálovou fotosoutěž
30. prosince 2019 Tříkrálová sbírka

Vyhlašujeme Tříkrálovou fotosoutěž

Znázorněte na fotografii, že sbírka slaví dvacáté narozeniny, a vyhrajte ceny od společnosti T-Mobile.

Tříkrálový koncert a  sbírka 2020
2. prosince 2019 Tříkrálová sbírka

Tříkrálový koncert a sbírka 2020

Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží čas vánoční a konec roku 2019.