Finanční dar

pro Charitu Rumburk

Nabízíme bezpečný způsob, jak můžete finančně podpořit Charitu Rumburk a přispět tak na sociální služby, které provozuje, nebo nyní také na pomoc občanům z Ukrajiny v souvislosti s konfliktem na Ukrajině.

  • Jednorázový bezhotovostní převod finančního daru nebo trvalý příkaz k úhradě na účet Charity Rumburk. Pokud zadáte VS 111, pak bude váš dar použit na poskytované služby bez omezení, pokud použijete VS 222, pak bude použit na pomoc občanům z Ukrajiny v souvislosti s konfliktem na Ukrajině v rámci pomoci rumburské charity zde v místě.

Číslo účtu:  0922863339/0800

Variabilní symbol: 111    QR pro CHR

 Variabilní symbol: 222     vlajka2QR kód CHR pro pomoc UK v místě

Na Vaše finanční dary Vám můžeme vystavit daňově účinnou darovací smlouvu. 

Podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu si mohou  fyzické osoby (dle § 15, odst. 5) od daňového základu odečíst hodnotu bezúplatných plnění (dříve darů) ve výši minimálně 1 000 Kč a maximálně 15 % základu daně. Právnické osoby si mohou od základu daně (dle § 20, odst. 8) odečíst dar v minimální výši 2 000 Kč a maximálně 10 % z  již sníženého základu daně o ostatní odečitatelné položky. Bezúplatné plnění (dříve dar) snižující daňový základ může být tvořen také úhrnem několika darů za rok. Mohou si tak snížit svoji daňovou povinnost. Dar může být finanční nebo věcný (materiál, zásoby, služby). V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit.

Fyzické osoby

U fyzických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud jejich úhrnná hodnota dosahuje 2 % z příjmů a nebo jsou v minimální roční výši 1000 Kč. Celkově lze odepsat maximálně 10 % z daňového základu.

V Charitě Rumburk vystavíme na vyžádání ze strany dárce Darovací smlouvu ihned po uskutečnění daru nebo lze v průběhu kalendářního roku dary průběžně zaznamenávat. Na konci roku pak vystavit dárci stejný, ale souhrnný doklad  pro daňové účely, který odešleme poštou nejpozději do 31.ledna následujícího roku.

Právnické osoby

U právnických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2000 Kč. Celkově lze odepsat maximálně 5 % z daňového základu.

V případě právnické osoby je proces stejný jako u osoby fyzické. Z podpisu darovací smlouvy mohou vyplývat i závazky pro obdarovaného (vyúčtování apod.)

Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, hmotné dary od plátců DPH ano.