Ve školním roce 2020/2021 reagovali pracovníci sociálních služeb rumburské charity na vlnu opatření v době pandemie a podporovali děti, které měly ztížený přístup ke vzdělávání ať z důvodu technického, či z důvodu ze strany rodiny.

Jednoduše řečeno, pomáhali jsme tam, kde o to byl opravdový zájem a  rodina měla potíže s technickým vybavením pro vzdělávání svých dětí nebo děti v plnění distanční formy vzdělávání omezovaly kapacitní, prostorové, časové důvody rodičů, či jejich kompetence.

Důležitým cílem pro nás byla individuální práce s dětmi, posilovali jsme jejich vědomosti, dovednosti při práci s technikou, kladli jsme důraz na výchovu k zodpovědnosti i samostatnosti. Zvyšovali jsme tak jejich šance na to uspět ve školním prostředí po uvolnění vládních opatření, a to nejen z pohledu školních vědomostí, ale také z pohledu sociálních vazeb a plnění si povinné školní docházky.

Od ledna do poloviny května podporu při vzdělávání využilo 23 dětí, u kterých evidujeme 826 návštěv. Celkem se pod tím vším ukrývá 2.635 hodin práce čtyř pracovníků s dětmi, ale také spolupráce s rodiči nebo s učiteli. Učitelům patří náš obdiv, jak si s tím vším poradili a také poděkování za jejich spolupráci. Oblastní charita Rumburk obzvláště děkuje za příkladnou spolupráci učitelům ZŠ Tyršova a ZŠ U nemocnice v Rumburku.   Jsme opravdu rádi, že i děti se snažily k tomu přistupovat zodpovědně a patří jim obrovská pochvala.

Pomoc a podporu při vzdělávání samozřejmě v rámci těchto sociálních služeb mohou využít klienti i nadále.

Tato činnost byla také zaštítěna projektem České asociace streetwork za podpory  Krizového fondu na pomoc dětem a rodinám ohroženým chudobou a domácím násilím Nadace České spořitelny.

Martina Škodová DiS.

Martina Škodová DiS.

Ředitel
Tel.: 412 384 744 E-mail: ~.qs-3b6LTprRb~lWkHwSehcT-M