Tři králové

Tři králové

Tříkrálová sbírka

 

Oblastní charita Rumburk se každoročně zapojuje do veřejné sbírky, kterou pořádá Charita ČR (dříve Sdružení Česká katolická charita). Obecným účelem této sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Sbírka samotná má své webové stránky www.trikralovasbirka.cz  a také facebook Tříkrálová sbírka

 Koledníci

  • Chcete se také zapojit do koledování? Obraťte se na našeho  koordinátora

Sbírka probíhá podle přesných pravidel. Na úvod žehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi.

Koledování probíhá podle místních podmínek v průběhu prvních dvou týdnů měsíce ledna.

Koledníky Charity lze rozpoznat podle průkazky (pověření) vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.

Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.

Pokud vám koledníci, kteří vás požádají o dar do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Česká republika, na požádání nepředloží svůj průkaz koledníka nebo odmítnou ukázat úřední pečetění sbírkové kasičky, jde patrně o koledníky, kteří se pouze vydávají za zástupce Charity a může se jedat o podvod.

Charita si nečiní výhradní právo na tento lidový zvyk. Koledovat může opravdu kdokoli. Nemůžeme ale nést odpovědnost za dary, které veřejnost svěří koledníkům, kteří nejsou evidovaní jako osoby pověřené vykonávat Tříkrálovou sbírku (tzn. že nedisponují průkazem vystaveným dle výše uvedených pravidel a nevybírají dary do úředně zapečetěné kasičky).

Prosíme, otevřete koledníkům svoje dveře a srdce, podpořte charitní dílo. Děkujeme. 

Potvrzení o daru

Potřebujete-li potvrzení o daru, vyplňte prosím tento formulář.
(potvrzení není možné vydávat na finanční příspěvky vhozené do pokladničky a na dárcovské SMS).  

 

Kde v Rumburku sbírka pomáhá?

V rámci Tříkrálové sbírky v roce 2008 bylo v Rumburku, v Křečanech, v Jiříkově a ve Filipově vybráno 20.081,50 Kč. Tato finanční částka po odečtení nákladů na režii pokryla v roce 2008 část provozních  nákladů Občanské poradny Rumburk.

 

V roce 2009 byl poprvé uspořádán na podporu Tříkrálové sbírky koncert v kostele Sv. Bartoloměje. Svým zlatem v hrdle do sbírky takto přispěly dětské pěvecké sbory „Zvoneček“, „Tyršovské zvony“ a „Šenováček“. Tříkrálová sbírka v tomto roce rumburské charitě pomohla částkou 16.812,- Kč.

V roce 2010 se koncert začíná stávat tradicí. Opět se konal v kostele Sv. Bartoloměje a společně s koledníky z Jiříkova, Filipova, Rumburku, Křečan a nově i ze Šluknova pomohl k celkovému výtěžku sbírky 21.706,- Kč. V tomto roce byl výtěžek použit na rozšíření služeb Občanské poradny Rumburk do Šluknova, kde bylo zřízeno kontaktní místo. Sbírka v roce 2010 oslavila deset let. Již deset let lidé celé republiky, kterým není lhostejný osud druhých, pomáhali svými dary prostřednictvím Tří králů. Každá koruna Vámi darovaná je každoročně investována do dobré a potřebné věci a na účely, které pomáhají. Vážíme si Vaší podpory a štědrosti, jíž nám dáváte najevo svou přízeň, v této době o to více, jelikož nás zasáhla finanční krize, která ovlivnila životy všech. Díky štědrým darům jsme byli schopni, jako každý rok, nejen udržet, ale i zkvalitňovat služby poskytované Občanskou poradnou Rumburk. Celých 65% z výtěžku je využito na podporu Občanské poradny Rumburk, zbylá část putuje  na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Tříkrálová sbírka vyhlašuje soutěž!

Trikralova fotosoutez

Výtěžek Tříkrálové sbírky je dávno sečten a nyní putuje do regionů, kde jej vykoledovaly skupinky dobrovolníků. Nakoupila vaše Charita z tříkrálových peněz obědy sociálně potřebným dětem? Pořídila auto nebo novou střechu domu s pečovatelskou službou? Byli jste svědky přímé pomoci? Právě pro vás je tu Tříkrálová fotosoutěž.

Tříkrálový koncert sledovalo v České televizi 385 tisíc diváků, poslali tisíce SMS

Tříkrálový koncert 2017 - vystoupení zpěvačky Lenny

Tradiční Tříkrálový koncert, jehož jubilejní desátý ročník se konal 8. ledna v Městském divadle Brno a který v přímém přenosu vysílala České televize, sledovalo 385 tisíc diváků. Během koncertu lidé poslali dárcovské SMS, jejichž hodnota přesáhla nejen milión dvě stě tisíc korun, ale také loňskou hranici. A další diváci peníze ještě přislíbili. Koncert je od roku 2008 tradičním poděkováním dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky.

 

Nejhezčí tříkrálová koruna

Nejhezčí tříkrálová koruna

Soutěž o nejhezčí tříkrálovou korunu, kterou vyhlásila Diecézní charita Litoměřice, zná vítěze.

 

Stanovisko Charity k pomluvě šířené e-mailem

Rozpečeťování pokladniček v Praze

Vážení návštěvníci, bohužel Vás musíme informovat, že se v posledních dnech začalo prostřednictvím internetu šířit lživé nařčení, proti kterému se musíme zásadně ohradit! Tento řetězový e-mail (hoax) se snaží poškodit dobré jméno Charity ČR a její Tříkrálovou sbírku. 

Tříkrálová sbírka v Litoměřicích již přesáhla milion

Tříkrálová sbírka v Litoměřicích již přesáhla milion

Průběžné výsledky Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi hlásí jeden milion korun.

Známe první výsledky Tříkrálové sbírky

Známe první výsledky Tříkrálové sbírky

Dnes 15.1.2013 proběhlo na Diecézní charitě (DCH) Litoměřice rozpečeťování většiny (77) tříkrálových pokladniček.

Celkový výtěžek z těchto pokladniček činí 139,741 Kč.

Poděkování ředitele Charity ČR

Poděkování ředitele Charity ČR

Všem dobrovolníkům a dárcům Tříkrálové sbírky 2013 děkujeme, že nám pomáhají pomáhat.

Tříkrálová sbírka hlásí první výsledky

Tříkrálová sbírka hlásí první výsledky

Letošní Tříkrálová sbírka postupně vstupuje do další fáze. Po koledě je nutné zapečetěné pokladničky úředně otevřít, vykoledované peníze spočítat a odeslat na centrální sbírkové konto. Zatím bylo sečteno více než 26 milionů korun.

Tři králové netradičně

Tři králové netradičně

Nejčastěji potkáte Tři krále, jak prochází ulicemi nebo čekají před dveřmi domů. Litoměřičtí koledníci zvolili tentokrát jinou formu a nenabízeli pouze cukřík a kalendář.

Koleda v Krupce

Koleda v Krupce

V tyto dny proběhla Tříkrálová sbírka i v Krupce nedaleko Teplic.Skupinky tří králů jsou letos pronásledování nejen deštěm, ale také chřipkovou epidemií, která nám pokosila skoro třetinu ochotných koledníků. Přesto všechno stateční králové vyrážejí za koledou a přejí požehnání lidem dobré vůle. Kromě domácností navštívili místní školy a městský úřad.