Adresář

Osobní asistence

Tel.: 733 755 870
Čechova 1660/30, Velké Meziříčí, 594 01
Vedoucí služby: Mgr. Jaroslava Vacková - vedoucí, sociální pracovnice
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

doprava

 

KONTAKT

STŘEDISKO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 733 755 870
e-mail: oa.velmez@zdar.charita.cz

POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
e-mail: oa@zdar.charita.cz

POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem
e-mail: oa.velmez@zdar.charita.cz

Poslání 

Osobní asistence Velké Meziříčí je terénní službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro děti, dospělé a seniory s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. Naším posláním je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v jejich přirozeném prostředí, aby mohli žít běžným způsobem života.

Komu je služba poskytována?

Služba je poskytována lidem se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním, kteří potřebují podporu v běžném životě. Služba je poskytována dětem od 3 let, dospělým a seniorům.
Služba nemůže být poskytnuta:
- o osobám, které vzhledem ke zdravotnímu omezení vyžadují nepřetržitou zdravotnickou péči, popř. hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení,
- o osobám, které slovně nebo fyzicky napadají pracovníky Osobní asistence a jsou si své agresivity plně vědomi,
- o osobám s duševním onemocněním v akutním stádiu nemoci.

Co Vám nabízíme?

 • Dle vašich potřeb nabízíme péči v různých časových intervalech, i po celý den.
 • Pomůžeme s přípravou či podáním jídla a pití, při oblékání a svlékání, při přesunech na lůžko či vozík.
 • Asistujeme při osobní hygieně a při používání WC.
 • Můžeme zajistit úklid či nákup.
 • Pomůžeme s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (procházky, trénink paměti, cvičení).
 • Doprovázíme do školy, do zaměstnání, k lékaři apod.
 • Pomáháme s vyřizováním běžných záležitostí (např. poslání složenky, žádost o příspěvek na péči, kompenzační pomůcky hrazené ze zdravotního pojištění, vyřízení pochůzek atd.).
 • Fakultativní služba – doprava

Co je cílem naší služby?

 • Uživatel služby Osobní asistence má možnost zůstat žít v domácím prostředí a důstojných podmínkách.
 • Uživateli služby Osobní asistence je jejím prostřednictvím nabízen a umožněn kontakt se společenským prostředím.
 • Prostřednictvím využití služby je pracováno na vytvoření vztahu mezi uživatelem a asistentem (službou). Cílem je vztah profesionální a zároveň chápající.
 • Uživatel je podporován k rozvoji soběstačnosti a samostatnosti a je posilována jeho aktivita.

Jaká je cena služby?

CENÍK OSOBNÍ ASISTENCE

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • Vycházíme z křesťanských zásad a etických norem. 
 • Respektujeme důstojnost a jedinečnost každého člověka.
 • Jednáme s uživatelem a zájemcem o službu jako s partnerem.
 • Dodržujeme rovnoprávný přístup.
 • Ke každému uživateli přistupujeme individuálně.
 • Podporujeme soběstačnost a nezávislost.
 • Dodržujeme mlčenlivost.

Kdy Vám službu poskytneme?

Kontaktní hodiny pro veřejnost (Velké Meziříčí)

Pondělí   8.00-10.00 hod.
Středa   13.00-15.00 hod.
- případně dle telefonické domluvy

Kontaktní doba pro veřejnost (Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem)
na základě předchozí telefonické domluvy

Poskytování Osobní asistence je nepřetržité.

Seznam lidí

Eva Horná - pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Jana Kudláčková, DiS. - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Blanka Peterková - pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Martina Praislerová - pracovnice v sociálních službách - osobní asistentka
Bc. Milena Stejskalová - pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Mgr. Vladimír Učeň - sociální pracovník, koordinátor pobočky Žďár nad Sázavou
Mgr. Jaroslava Vacková - vedoucí, sociální pracovnice