Oblastní charita Rumburk poskytuje bezplatné sociální služby, tedy služby, na které dle zákona o sociálních službách uživatel má právo bezplatně. Organizace tedy nemá žádné příjmy díky tržbám za služby (jako jsou např. příspěvky na péči, ze zdravotních pojišťoven apod.), neboť poskytuje služby sociální prevence a odborné poradenství.

Financování  organizace je vícezdrojové. Své služby tedy zajišťuje ze 3/4 z veřejných zdrojů a z příspěvků  nadací a nadačních fondů. Zbývající 1/4 je odkázána pokrýt z vlastních komerčních aktivit (benefiční projekty, sbírky, drobní dárci).

Přesto, že sociální služby jsou různorodé, každodenní provoz organizace připomíná fungování každé jiné společnosti. Během roku se organizace potýká s běžnými výdaji, jako jsou mzdy a povinné odvody, kancelářské potřeby, teplo a energie, telefon, internet, neplánované opravy aj.   Současně organizace musí zajistit nezbytnou finanční spoluúčast k získaním státním dotacím. Proto jsou tedy volné finanční prostředky pro organizaci takřka existenčně důležité, aby dokázala hradit běžné i mimořádné náklady a dokázala tak garantovat trvalou a kvalitní péči o své uživatele.   

Pomoci můžete i Vy např.:

Finančním darem

Věcným darem

Dobrovolnickou činností

Podpořit právě probíhající sbírkovou akci

 

Kdo nám už pomohl:

Tříkrálová sbírka

Výtěžek Tříkrálové sbírky v rumburské charitě pomáhá částěčně zajišťovat provoz Občanské poradny Rumburk již od roku 2005. Tato sociální služba pomáhá lidem v nouzi, nabízí poradenství v cca 18-ti oblastech. V roce 2012 výtěžek pomohl zachovat provoz nízkoprahového klubu pro děti a mládež "Žijeme spolu".

 Děkujeme za vaše příspěvky do této tradiční sbírky.

MUDr. Jan Bělič

Pan doktor podporuje rumburskou charitu finančními darry od roku 2011. Tento příspěvěk na provoz Oblastní charity Rumburk je pro nás nemalou pomocí. Děkujeme

Schäfer a Sýkora

V roce 2014 firma podpořila provoz předškolního klubu "Předškoláček".

Děkujeme

Studenti, učitelé a rodiče Gymnázia Rumburk

V pátek 4. 1. 2013 předali zástupci studentů, učitelů a rodičů rumburského Gynmázia Oblastní charitě Rumburk dar ve výši 5.780,- Kč. Těsně před vánočními prázdninami proběhl na gymnáziu vánoční jarmark a vytěžené peníze byly darovány na podporu sociálních služeb rumburské charity. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili a ukázali tak, že jim není lhostejný život jiných lidí. Děkujeme, že pomáháte s námi.